informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 54 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Bankowość
Biznes
Budownictwo
Ekonomia, finanse
IBB Estimator
IBB Estimator
Informatyka, internet
Komunikaty
Nieruchomości
Praca
Prawo
Prognozy
Rozmaitości
Targi
UE
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
Fraza:  

Ulga na złe długi: Czy wierzyciel może bronić się przed fiskalnymi skutkami długu?
   Od 1 czerwca 2005 r. wprowadzona została nowa instytucja dająca podatnikowi prawo skorygowania podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, stanowiących koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna.
Czy rzeczywiście ulga stanowi realną korzyść dla podatników? 

   Aby podatnik mógł dokonać korekty podatku należnego, musi spełnić łącznie kilka warunków, które wymienia art. 89a ust. 2 pkt 1-6 nowej ustawy o VAT:
- dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1,
- wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny,
- wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni,
- wierzytelności nie zostały uregulowane w jakiejkolwiek formie ani nie zostały zbyte,
- od daty wystawienia faktury, będącej podstawą do odpisania wierzytelności jako nieściągalnych, nie upłynęło 5 lat, licząc od początku roku, w którym została wystawiona faktura,
- wierzyciel zawiadomił dłużnika o odpisaniu wierzytelności jako nieściągalnych, a dłużnik w ciągu 28 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.

   Korekta podatku należnego jest możliwa w rozliczeniu za okres rozliczeniowy następujący po miesiącu, w którym wierzytelności została odpisana jako nieściągalna i zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku gdy po dokonaniu korekty należność zostałaby uregulowana w jakiejkolwiek formie, podatnik obowiązany jest zwiększyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek należny zwiększa się w odniesieniu do tej części.
Podatnik ma obowiązek o dokonaniu korekty podatku należnego zawiadomić dłużnika w ciągu 7 dni oraz zawiadomić właściwy dla siebie urząd skarbowy w terminie złożenia korekty deklaracji.

   Korekta podatku należnego, której dokona wierzyciel, skutkuje obowiązkiem dokonania korekty odliczenia podatku naliczonego przez dłużnika w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o tej korekcie. 

   W przypadku częściowego uregulowania należności przed upływem terminu korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.
Wynikające z korekty zaległości podatkowe powodują powstanie odpowiedzialności u osób trzecich za zaległości podatkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.
W przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty dłużnik ma prawo zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulował.
W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony  w odniesieniu do tej części. 

   Zatem obecnie jeżeli podatnik nie otrzyma płatności od nieuczciwego kontrahenta nie starci przynajmniej na tym, że uiścił należny podatek z wystawionej faktury, bowiem nowa instytucja „ulgi na złe długi” da mu możliwość odzyskania tego, co zapłacił do budżetu państwa poprzez złożenie korekty. Wprowadzenie przepisów regulujących tę instytucję było od dawna postulowane zatem po wejściu w życie nowelizacji powitane została z dużym aplauzem, tym bardziej, że obowiązuje w wielu innych państwach członkowskich. Ustawodawca przyznał bowiem uczciwym podatnikom zasłużoną ulgę. Niestety taki wniosek nasuwa się tylko „na pierwszy rzut oka”. 

   Dokonanie szczegółowej analizy przepisów, które dają podatnikom możliwość rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, nie powinno ograniczać się jedynie do ww. warunków. Warunków jest o wiele więcej i nie trudno wcale wykazać, że niektóre są wręcz niemożliwe do spełnienia (o czym piszemy poniżej), co przy wymogu kumulatywnego ich spełnienia stawia pod znakiem zapytania użyteczność przyznanego prawa do rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności. A nawet w przypadku gdy podatnik je spełni, odzyskana kwota podatku należnego będzie niewielka.

   Korekta podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług może dotyczyć jedynie na terytorium kraju.
Aby podatnik mógł skorzystać z ulgi na złe długi, wierzytelności muszą być odpisane jako nieściągalne i stanowić koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
Zasadniczo następujące wierzytelności odpisane jako nieściągalne stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym:-  wierzytelności, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana w określony sposób,
- udzielonych przez jednostki organizacyjne uprawnione, na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania, do udzielania kredytów (pożyczek) - wymagalnych, a nieściągalnych kredytów (pożyczek), pomniejszonych o kwotę niespłaconych odsetek i równowartość rezerw na te kredyty (pożyczki), zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów,
- strat poniesionych przez bank z tytułu udzielonych po 1 stycznia 1997 r. gwarancji albo poręczeń spłaty kredytów i pożyczek.

   Jak z powyższego wynika, za wierzytelności, w stosunku do których ulga mogłaby mieć zastosowanie, uważa się te, których nieściągalność została udokumentowana. Za udokumentowanie wierzytelności jako nieściągalnych uważa się te wierzytelności, co których nieściągalność została stwierdzona:
* postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo
* postanowieniem sądu o:
   - oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub
   - umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność wymieniona pod lit. a, lub
   -  ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo
* protokołem sporządzonym przez podatnika stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

   Od daty wystawienia faktury, będącej podstawą do odpisania wierzytelności, nie może jednak upłynąć 5 lat. Termin ten liczy się od początku roku, w którym została wystawiona faktura niezapłacona przez dłużnka.

   Oznacza to, że postanowienie komornika o nieściągalności wierzytelności lub postanowienie sądu oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, albo umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, otrzymać można o tym terminie, jest bowiem regułą, że przeciągają się one w czasie nawet do kilku lat.
Zatem udokumentowanie nieściągalności wierzytelności tą drogą może okazać się nieefektywne lub wręcz niemożliwe.

   Podatnik może jednak sporządzić protokół, w którym stwierdzi, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty, gdyż jest on równoważny ww. dokumentom i stosunkowo łatwy spisania. Protokół sporządzony przez podatnika musi stwierdzać, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.
Jednakże ten sposób ogranicza istotnie wysokość wierzytelności, której nieściągalność chcemy udokumentować.

   Średnie koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności należy określić na 500 - 600zł, maksymalnie zaś na 1.000 zł. Zatem sporządzenie przez podatnika protokołu może odnosić się do niewielkich kwot nieściągalnych wierzytelności.

   Jeżeli dłużnik uregulował należności już po dokonaniu korekty przez podatnika-wierzyciela, podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę podatku. Odpowiednio ma to zastosowanie w przypadku częściowego uregulowania należności: podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części.

   Przepisy o uldze na złe długi będą miały zastosowanie dopiero w stosunku do wierzytelności powstałych od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. od 1 czerwca 2005 r.


Źródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy
Dodał: pp

Data dodania: 01-07-2005

© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.